Yeni sisteme jet başlangıç

Başkan Erdoğan, yeni sisteme hızlı başlangıç yaptı. Dün peş peşe 3 kararname yayınlandı. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin nasıl işleyeceği, yetki ve sorumlulukların dağılımını net şekilde belirleyen Erdoğan, Azerbaycan’a uçtu

11.07.2018 Çarşamba 02:30
Güncellenme: 11.07.2018 01:36

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin etmesiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne resmen geçilirken, dün yeni dönemin ilk kararnameleri yayınlandı.

1 numaralı kararname
 
“1” numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, “Cumhurbaşkanlığı Makamı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Cumhurbaşkanına Vekalet, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları, Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşları, Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı Ofisleri ve Ortak Hükümler” başlıklı bölümlerden oluştu.

7 ayrı kısım ve 539 maddenin yer aldığı kararname ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı ile Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki oluşturulan kurul ve ofislerin yapısı, Bakanlıkların teşkilat yapılanmaları ve bağlı kurum ile kuruluşlara dair esaslar ve usuller belirlendi.

2 numaralı kararname
 
“2” numaralı kararnamede bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonların ihdası, iptali ve kullanımına dair esas ve usulleri düzenlendi.Bu kararnamede 17 madde ve geçici 1 maddeden oluştu.
 
3 numaralı kararname
 
15 madde ve geçici 1 maddeden oluşan “3” numaralı kararnamede üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usullerine dair usul ve esaslar bulunuyor.
 
İŞTE DEVRİM GİBİ DÜZENLEMELER
 
Bakanlıklarda yeni dönem

1 numaralı KHK’yla bakanlıkların görev ve yetkileri ile teşkilat yapısı da düzenlendi.

 ADALET BAKANLĞI: Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açacak olan Bakanlık, ceza infaz kurumları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve türdeki adalet kurumlarını planlayacak, kuracak, idari görevleri yönünden gözetim ve denetimini yerine getirecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: Bakanlığın görev ve yetkileri arasında, Bakanlığa bağlı iç güvenlik kuruluşlarını idare etmek suretiyle ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, yurdun iç güvenliği ve asayişi, kamu düzenini ve genel ahlakı, Anayasa’da yazılı hak ve hürriyetleri korumak bulunuyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI: Asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan dernek ve vakıflar ile özel tiyatrolar tarafından gerçekleştirilecek projelere nakdi yardımda bulunulacak. Bakanlığın daha önce bağlı kuruluşları olan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile ilgili bir tanımlama Bakanlığın yeni görev ve yetkileri içerisinde yer almadı.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI: Mahalli idareler ve bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenecek. Bakanlık, kamu mallarına ilişkin politikaları tespit etmek amacıyla çalışma yapacak. Kamu idarelerinin taşınmazları ile ilgili kayıt ve yönetim esaslarını belirleyecek. Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI: Eğitim ve öğretimin her kademesi için ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapacak olan Bakanlık, eğitime erişimi kolaylaştıran, her vatandaşın eğitim fırsat ve imkanlarından eşit derecede yararlanabilmesini teminat altına alan politika ve stratejilerin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapacak, belirlenen politikaları uygulayacak.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile sıkı bir işbirliği ve beraberlik içinde çalışacak. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Milli Savunma Bakanına bağlı olacak. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğünde kuvvet komutanlarıyla bağlılarından doğrudan bilgi alabilecek, bunlara doğrudan emir verebilecek. Verilen emir herhangi bir makamdan onay alınmaksızın derhal yerine getirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI: İlaç fiyatlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: Uluslararası hukukun ve hukuk içtihadının gelişimine yönelik süreçleri takip etmek ve bu süreçlere iştirak etmek, Cumhurbaşkanını dış dünyadaki gelişmeler ve değişen şartlar konusunda bilgilendirmek.

Cumhurbaşkanı devletin başı

Yeni sisteme ilişkin 1 numaralı kararname ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin teşkilatı şekillendirildi. Buna göre, Cumhurbaşkanı devletin başı ve yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına ait olacak. Cumhurbaşkanı Devlet Başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliğini temsil edecek, Anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin edecek. Cumhurbaşkanı, yetkililerinden bir kısmını gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak belirterek astlarına devredebilecek. Ancak devrettiği yetkiyi gerek gördüğünde kendisi de doğrudan kullanabilecek.
 
Başkan atayacak
 
İçİşlerİ Bakanlığı Jan-darma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki muvazzaf subayların terfileri her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü yapılacak. Jandarma Genel Komutanı generaller, Sahil Güvenlik Komutanı ise amiraller arasında Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.
 
En yaşlı yardımcı vekalet edecek
 
1 Nolu kararnameyle Cumhurbaşkanı Yardımcılarının görevleri, Cumhurbaşkanına kimin vekalet edeceği ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Özel Kalem Müdürlüklerinin görevleri belirlendi. Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanı tarafından verilen görevleri yapacak ve Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak. Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, yenisi seçilinceye kadar en yaşlı Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanacak. Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde Cumhurbaşkanının görevlendirdiği yardımcısı Cumhurbaşkanına vekalet edecek.
 
Başkanla gelip gidecekler 
 
3 numaralı kararnameyle Cumhurbaşkanıyla gelecek ve gidecek kadrolar belirlendi.Cumhurbaşkanı kararıyla ataması yapılanların görev süresi atandıkları tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemeyecek. Cumhurbaşkanının görevi sona erdiğinde bunların görevi de sona erecek. Bu kişiler, yerlerine atama yapılıncaya kadar görevlerine devam edebilecek. Görev süresi 3 ve 4 yıl olan kadro, pozisyon ve görevlere atananlar, Cumhurbaşkanının görev süresinin sona ermesini beklemeyecek. 
 
Başkan’a bağlı kurumlar
 
1 Nolu kararnameyle Başkan’a bağlı kurumlar belirlendi: Devlet Arşivleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Türkiye Varlık Fonu.
 
8 kurul oluşturuldu
 
Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurul, Hukuk Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu, Yerel Yönetim Politikaları Kurulu oluşturuldu. Cumhurbaşkanı, başkanı olacağı kurulları atayacak.
 
Başkanlık Ofisleri kuruldu
 
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığına bağlı, Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi kuruldu. Dijital Dönüşüm Ofisi, milli teknolojinin geliştirilmesi için projeler geliştirecek, yapay zeka uygulamalarına öncülük edecek. Finans Ofisi, ulusal ve uluslararası bankacılık ve finans sektörünü izleyecek. İnsan Kaynakları Ofisi, insan kaynağının geliştirilmesini sağlamaya yönelik projeler üretecek. Yatırım Ofisi ise Türkiye’de yatırım yapılmasını özendirmeye yönelik çalışmalar yürütecek.
 
Belediyelere devredilecek
 
Kararnamede Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Aile ve Sosyal Politikalar bakanlıklarının birleştirilmesinden oluşan “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının” görev ve hizmet birimleriyle ilgili düzenlemelere yer verildi. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan sosyal hizmet kuruluşları Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek esaslar çerçevesinde il özel idareleri, belediyeler ve diğer kamu kurumlarına devredilebilecek. 

 

 

HABER ÖNERİLERİ

Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa

Bakan Kurum'dan milyonlarca araç sahibini ilgilendiren müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde veriyorum' dedi ve açıkladı!

Mansur Yavaş: HDP açık açık 'Ben oy vermem' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! 'Dev bir yatırım' diyerek duyurdu!

Binali Yıldırım müjdeyi verdi! Ücretsiz oluyor...

HDP'li Sezai Temelli hakkında terör soruşturması başlatıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeni Zelanda' açıklaması: Batı medyası işi tamamen sinsice götürüyor

HDP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önce açıp tarih kitabı okusun