Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı TBMM'de kabul edildi

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve bazı AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

11.07.2019 Perşembe 20:31
Güncellenme: 11.07.2019 21:51
AA
Kanuna göre, Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşması amacıyla imkan ve  fırsatlarının dünyada tanıtılması, turizm potansiyelinin tüm yönleriyle  değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılması, turizm yatırımlarının ülke  ekonomisindeki payının ve hizmet kalitesinin artırılması için Türkiye Turizm  Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulacak.
 
Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili kuruluşu olacak, tüzel  kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine tabi tutulacak.
 
Yönetim, İcra ve Danışma kullarından oluşacak ajansın karar organı  Yönetim Kurulu olacak.
 
Yönetim Kuruluna, Kültür ve Turizm Bakanı başkanlık edecek.
 
Yönetim Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünden  sorumlu Bakan Yardımcısı, Tanıtma Genel Müdürü, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim  Kurulu Başkanı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından  işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerini temsilen en  yüksek cirosu alan ilk iki işletme arasından her üç yılda bir sırayla  görevlendirecekleri bir kişi, bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tüm tesislerin  bulundukları coğrafi bölge bazında temsilini sağlamak üzere Marmara ve Akdeniz  bölgelerinden ikişer üye, Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu  bölgelerinden birer üye ile seyahat acentesi işletme belgesi sahiplerinin ilgili  mevzuatı uyarınca kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenecek bir kişi  olmak üzere toplam 15 üyeden oluşacak.
 
İcra ve Danışma kurullarının yapısı
 
Ajansın yürütme organı İcra Kurulu, Tanıtma Genel Müdürlüğünden  sorumlu Bakan Yardımcısının başkanlığında, Tanıtma Genel Müdürü, bakanlıktan  turizm işletmesi belgeli tesislerden Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerini temsil  eden Yönetim Kurulu üyeleri arasından bakan tarafından seçilen 3 üye olmak üzere  toplam 5 üyeden oluşacak.
 
Yönetim ve İcra kurullarına danışmanlık etmek ve tavsiyelerde bulunmak  üzere Danışma Kurulu oluşturulacak. TOBB, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği,  Türkiye Otelciler Federasyonu ve Türkiye Otelciler Birliği temsilcileri,  dönüşümlü görev yapmak üzere otel yöneticileri derneklerinden en fazla üyesi olan  2 derneğin temsilcilerinden biri, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği temsilcisi  ile Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği temsilcisi,  Türkiye Belediyeler Birliği temsilcisi Danışma Kurulunun doğal üyesi olacak.
 
Kurulların üyelerine bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret veya  huzur hakkı ödenmeyecek.
 
Turizm yatırımları yapmak için kurulan şirketlere destek
 
Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen turizm strateji ve  politikaları doğrultusunda Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşmasına, turizm  olanaklarının dünyada tanıtılmasına ve pazarlanmasına ilişkin strateji  geliştirecek, tanıtım faaliyetlerini yürütecek.
 
Turizm sektörü ve pazarının ihtiyaçlarını, eğilimlerini belirleyerek  ilgililere tavsiyelerde bulunacak olan ajans, turizm potansiyelinin tüm  yönleriyle değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasına, turizm  yatırımlarının ve ülke ekonomisindeki payının arttırılmasına yönelik çalışmaları  yapacak.
 
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, turizm sektörünün hizmet  kalitesinin ve niteliğinin artırılması için gerekli tüm çalışmaları yürütecek.
 
Hibe alabilecek
 
Ajans, turizmin ülke ekonomisindeki payının artırılması amacıyla her  türlü faaliyet, iş, işlemleri yapabilecek, destek ve kaynak sağlayabilecek.
 
Ajans, faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışından hibe  alabilecek.
 
Ajansın gelirleri; genel bütçeden aktarılan tutarlardan, turizm  paylarından, her türlü bağışlardan, yardımlardan, ajansın faaliyetlerinden elde  edilen gelirlerden oluşacak.
 
Ajansın gelirlerinin en az yüzde 85'i ülke turizminin tanıtılmasına  yönelik faaliyetlerin, kalan kısmı ise diğer faaliyetlerin finansmanında  kullanılacak.
 
Ajansın bütçesi, ajansın yıllık program ve faaliyetleri dikkate  alınarak İcra Kurulu tarafından 1 yıllık hazırlanacak, her yıl ağustos ayı sonuna  kadar Yönetim Kuruluna sunulacak. Yönetim Kurulunca incelendikten sonra uygun  bulunan bütçe, Kültür ve Turizm Bakanı'nın onayıyla yürürlüğe girecek.
 
Turizm payı alınacak
 
Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin  finansmanında kullanılmak üzere turizm payı alınacak.
 
Buna göre, turizm payı; bileşik tesisler ile konaklama tesislerinde,  bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri, deniz turizmi tesisleri ile  bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde 7,5; seyahat acentalarından  uçak bileti satışı hariç on binde 7,5; Havayolu işletmelerinin ticari yolcu  taşımacılığı faaliyetlerinden on binde 7,5; Devlet Hava Meydanları İşletmesi  Genel Müdürlüğünce işletilenler hariç havalimanı ve terminal işletmelerinden  binde 2 oranında olmak üzere, bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi  olan gerçek veya tüzel kişilerin, bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde  ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınacak.
 
Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık  tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren  tesisler için bu oranlar yüzde elli indirimli olarak uygulanacak.
 
1 Ağustos 2019'dan başlamak üzere ağustos ve eylül aylarına ilişkin  verilmesi gereken beyannameler 26 Ekim 2019'a kadar verilecek, beyanlar üzerine  ödenmesi gereken turizm payları da aynı tarihte ödenecek.
 
Turizm payı, Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre vergi mükellefinin  tabi olduğu vergilendirme dönemini takip eden ayın 24. günü sonuna kadar; gelir  veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar ise ayın 26. günü akşamına  kadar vergi dairelerine ödenecek.
 
Tahsil edilen turizm payının yüzde 5'i genel bütçe geliri olarak  ayrıldıktan sonra kalan kısmı emanet hesabına alınacak, en geç takip eden ayın  20. günü ajansın banka hesabına aktarılacak.
 
Ödenen turizm payı, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri  tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacak.
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı, turizm payına ilişkin beyannamelerin  verilme sürelerini, turizm payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden  itibaren 1 ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkili olacak.
 
Ajansın ana gelir kaynağını oluşturan turizm payına ilişkin  mükellefiyet 1 Ekim 2019'da başlayacak.
 
Bağımsız denetime tabi olacak
 
Ajansın, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca  yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan  yıllık finansal tabloları, bağımsız denetime tabi olacak.
 
Bağımsız denetim, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları  Kurumu tarafından kamu yararını ilgilendiren kuruluşların denetimini yapmak üzere  yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının en az 3'ünden teklif alınarak  İcra Kurulunca yaptırılacak.
 
Denetim sonucunda düzenlenen bağımsız denetim raporları Sayıştaya  gönderilecek. Sayıştay, kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını esas  alarak hazırlayacağı raporu TBMM'ye gönderecek.
 
Sayıştay ve Kamu İhale kanunlarına tabi olmayacak
 
Ajans, her türlü dava ve icra işlemlerinde teminat yatırmadan,  faaliyetleri nedeniyle düzenlenecek kağıtlara ilişkin damga vergisinden, Sayıştay  Kanunu ve Kamu İhale Kanunu'ndan muaf olacak.
 
Ajansta, İş Kanunu'na tabi personel istihdam edilecek. Kamu kurum ve  kuruluşlarına personel alınmasına dair ilgili mevzuat hükümleri, ajans tarafından  istihdam edilecek personel hakkında uygulanmayacak.
 
Ajans Yönetim Kurulu üyeleri, seçim yapılıncaya kadar havalimanı  işletmeleri ve bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerin temsilcileri  arasından Kültür ve Turizm Bakanı tarafından atanacak.
 
Genel Kurulda, teklifin kanunlaşmasının ardından uluslararası  anlaşmaların görüşmelerine başlandı.
 

HABER ÖNERİLERİ

Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem

'Bataklık Operasyonu'nda 16 şirkete kayyum atandı

Ayasofya ibadete açıldı! İlk namaz tarihi belli oldu...

Bakan Koca: 1.000’in altına çok yakınız fakat bu azalmaların yavaş

Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren tutuklandı!

Berber, kuaför, güzellik salonlarında müşteri ve çalışanlar konuşmayacak

İngilizler jet gibi dönüyor!

FETÖ ile irtibatlı 26 hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı

Köylü kadınların şikayeti örgütü ortaya çıkardı! 'Günah şehri'

İYİ Partili Özeren'den çirkin hakaret!