Nükleer Düzenleme Kurumu oluşturuldu

OHAL kapsamında yeni kararname yayımlandı. Kararname ile Nükleer Düzenleme Kurumu oluşturuldu.

09.07.2018 Pazartesi 13:15
Güncellenme: 09.07.2018 15:18
Nükleer Düzenleme Kurumu kurulmasına ilişkin OHAL kararnamesi Resim Gazete'de yayımlandı. Kararnamede kurumun yapısı ve yönetim merkezi ile ilgili şu bilgelere yer verildi: 
 
Bu Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuat ile verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali
e sahip, kısa adı "NDK" olan ve Cumhurbaşkanınca belirlenen bakanlıkla ilişkili Nükleer Düzenleme Kurumu kurulmuştur. Kurumun merkezi Ankara'dadır.
 
Kurum; Kurul ve Başkanlıktan oluşur. Kurumun karar organı Kuruldur. Kurum, bu Kanun Hükmünde Kararname ile kendisine verilen görev ve yetkileri bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Kurum kararlan yerindelik denetimine tabi tutulamaz, hiçbir organ, makam, merci veya kişi Kurum kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez. Kuruma, düzenleyici faaliyetlerini zafiyete uğratacak, bu faaliyetlerle çelişecek veya faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmesini engelleyecek yükümlülükler verilemez. Kurumun mal ve varlıkları Devlet mali sayılır. Kurumun malları, varlıkları, hak ve alacakları haczedilemez ve rehnedilemez. Kurum bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki faaliyetlere ilişkin gerek görülen yerlerde merkeze bağlı birimler kurabilir.
 
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı doğrultusunda Kurumun düzenleyecegi faaliyet, konu ve alanlar ile Kurumun görev ve yetkileri Cumhurbaşkanınca belirlenir.
 
Kurum; acil durum planlaması ve müdahalesi, halk ve çalışanların sagligi, çevrenin korunması, nükleer alanda hukuki sorumluluk, su kullanımı ve besin tüketimi, arazi kullanımı ve planlaması, tehlikeli maddelerin taşınması ve görev alanıyla ilgili paydası olduğu diğer alanlarda yetkili diger kurum ve kuruluşlarla güvenlik ve emniyet açısından işbirligi yapar ve kurum ve kuruluşlara tavsiyelerde bulunur.
 
Kurumun gelirlerinin giderlerini karşılaması esastır. Kurumun gelirlerinin giderlerini karşılamaması durumunda fark, genel bütçeden Kurumun ilişkili olduğu bakanlığın bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Kurumun gelirlerinin giderlerinden fazla olması durumunda fark, bir sonraki yıl bütçesine aktarılır. Süresinde ödenmeyen Kurum alacakları ve gecikme zamları genel hükümlere göre takip ve tahsil edilir. Kurumun uygulayacağı işlem ve hizmet bedellerine ilişkin hususlar Kurum tarafından yönetmelikle düzenlenir.
 
Kurum, Kurul kararı ile bes yıla kadar yıllara sári yüklenmelere ait sözleşmeler yapabilir. Kurumun hesap yili mali yıldır. Kurumun demirbaş ve varlık satışi ve benzeri işlemlerine, bütçe uygulamasına ve giderlerin yapılmasına ilişkin esaslar ile Kurumun iç denetim usul ve esasları, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Kurumun tabi olduğu hükümleri saklı kalmak üzere Kurum tarafından yönetmelikle belirlenir.
Kurul; biri Başkan, biri ikinci Başkan olmak üzere; toplam beş üyeden oluşur. Kurul üyeleri Cumhurbaşkanınca atanır. Cumhurbaşkanı, atamayla birlikte Başkanı ve ikinci Başkanı görevlendirir.
 Kurul; nükleer tesis, radyasyon tesisi ve radyoaktif atık tesisleri dışındaki yetkilendirmelere ilişkin yetkilerini Başkana devredebilir. Kurulun görev ve yetkileri, çalışma usul ve esaslan Kurum tarafından yönetmelikle belirlenir.
 
Kurul üyeleri, görevlerinin devamı süresince görevlerini tam bir dikkat, dürüstlük ve tarafsızlık ile yürüteceklerine, kanun hükümlerine aykırı hareket etmeyeceklerine ve ettirmeyeceklerine dair Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda yemin ederler. Yemin için yapılan başvuru Yargıtay tarafından acele işlerden sayılır. Kurul üyeleri, yemin etmedikçe göreve başlamış sayılmazlar.
 
Kamu görevlisi iken üyeliğe atananlar, memuriyete giriş şartlarını kaybetmemeleri kaydıyla, görev sürelerinin sona ermesi ve otuz gün içinde eski kurumlarına başvurmaları durumunda atamaya yetkili makam tarafından bir ay içinde mükteseplerine uygun bir kadroya atanır. Atama gerçekleşinceye kadar üyelerin almakta oldukları her türlü ödeme Kurum tarafından yapılmasına devam olunur. Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan kurul üyeliğine atanip görevi sona erenlere, herhangi bir görev veya işe başlayıncaya kadar, almakta oldukları her türlü ödeme, kurum tarafından verilmeye devam edilir. Bu fikrada belirtilen nedenlerle Üyeligi sona erenlere Kurum tarafından yapılacak ödeme üç ayı geçemez.
 
NÜTED  NÜKLEER TEKNİK DESTEK A.Ş.
 
Nükleer Düzenleme Kurumunun bu Kanun Hükmünde Karamame ile kendisine verilen görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyacagı her türlü teknik destek, analiz, danışmanlık, denetim, egitim ve sertifikalandırma gibi hizmetleri yapmak üzere bu Kanun Hükmünde Kararname ile kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri hariç olmak üzere 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerine tabi, paylarının en az yüzde elli biri Kuruma ait olan, NUTED Nükleer Teknik Destek Anonim Şirketi (NUTED A.Ş.) unvanı altında bir anonim şirket kurulmuştur.
 
NÜTED A.Ş., bu Kanun Hükmünde Kararname ve 6102 sayılı Kanunun bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerine göre hazırlanacak ana sözleşmesinin imzalanmasını müteakip yapılacak tescil ve ilân ile faaliyete geçer.
 
 
KARARNAMENİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN
 
NUTED A.Ş.'de 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı iş Kanununa tabi personel istihdam edilir. NÜTED A.Ş.. faaliyetleri kapsamında gerektiğinde ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarından alanında uzman ve yetkin personeli; her iki yılda bir yenilenmek ve beş yılı geçmemek üzere ilgili Bakanın onayı ile kurumlarından ücretsiz izinli sayılarak çalıştırabilir. Bu şekilde geçen süreler 5510 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak geçmiş sayılır.
 
NOTED A.Ş. bu Kanun Hükmünde Karamame kapsamında görev alanına giren konularda Kuruma temin edeceği iş ve hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili hak, yetki ve yükümlülükleri düzenlemek üzere bir görev sözleşmesi imzalayabilir.
 
NUTED A.S., sermayesinde kamu payı ne oranda olursa olsun Genel Kadro ve Usulu Hakkında mevzuat, 527 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile ilgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamalerde Degişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hakkında Kararname, 4734 sayılı Kamu Thale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine tabi degildir. Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına dair ilgili mevzuat hükümleri NOTED A.Ş. tarafından istihdam edilecek personel hakkında uygulanmaz. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi denetimine ilişkin 2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu Iktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi hükümleri uygulanır.
 
Nükleer Düzenleme Kurumunun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, bu maddede belirtilen iş ve hizmetlerin yürütülmesi, bunlarla ilgili diğer yönetsel ve ticari hizmetlerin NUTED A.Ş. tarafından yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, yurt içinde ve yurt dışında şirket kurma, kurulu bulunan şirketlere ortak olma veya hisselerini devralma hususlari ile ilgili düzenlemeleri yapmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. NUTED A.Ş.'nin başlangıç sermayesi bir milyon Türk Lirası olup, bu tutar Hazine tarafından karşılanır.
 
319 KİŞİ İŞE ALINACAK İŞTE O KADROLAR 
 
 
 
 
 
 
 
 

HABER ÖNERİLERİ

Binlerce memura derece ilerlemesi ve maaş zammı müjdesi!

Emeklilere güzel haber! Aylık 344 lira ek...

Jandarma Genel Komutanlığı'na "uzman erbaş" alınacak! Başvurular başladı

Kira gelirini beyan etmeyene ağır ceza! Son gün 25 Mart...

Bakan Berat Albayrak: Seçimden sonra...

Çok önemli nafaka hamlesi! Meclis'e geliyor, 5 yıldan sonrasını devlet ödeyecek!

Bankada 16 lira e-Devlet'te ücretsiz!

Bakan Selçuk teşvik paketinin detaylarını açıkladı

Devletten afetzedelere 7 milyon lira ödeme

Kapıköy Gümrük Kapısı açıldı